زندگینامه مختصر

زندگینامه مختصر


بسم الله الرحمن الرحيم

سوابق علمي، پژوهشي و اجرايي دكتر علي غلامي

 

الف) سوابق تحصيلي

1. دانش‌آموخته‌ي‌ دوره کارشناسي ارشد پيوسته‌ي‌‌ دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) با معدل کارشناسي 83/46، معدل کارشناسي ارشد 89/03 در سال 1381.

2. دانش‌آموخته‌ي‌ دوره دکتري دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) با معدل 92/59 در سال 1389.

3. دانشجوي ممتاز و نفر اول دوره‌ي‌ دکتري رشته‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام).

4. دارنده‌ي مقاله‌ برتر دوره‌‌ي دکتري رشته‌‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي در سال 1386.

5. استاد پژوهشگر برتر دانشكده‌ي معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (عليه السلام) در سال 1392.

6. تحصيلات حوزوي در حد سطح در فقه و اصول.

7. آشنايي با زبان‌هاي عربي و فرانسه.

ب) سوابق آموزشي

1. عضويت در هيات علمي از سال 1381 و انتقال به هيات علمي دانشكده‌ي معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق عليه السلام از سال 1385.

2. تدريس دروس حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاصي، سمينار، انديشه‌ي اسلامي و تدبر و تفسير قرآن کريم در دانشگاههاي امام صادق (عليه‌السلام)، تهران، شهيد بهشتي (ره)، الزهرا، علوم و تحقيقات و مدرسه عالي شهيد مطهري از سال 1381.

3. تدريس مباحث حقوق و جنبش زنان در اسلام و غرب، سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري (ره) و مباحث حکومت اسلامي و ولايت فقيه در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالي و دوره‌هاي مختلف علمي و آموزشي از سال 1381 تاکنون.

4. استاديار حقوق جزا و جرمشناسي پايه‌ي 6.

ج) سوابق اجرايي

1. رئيس اداره‌ي خدمات آموزشي دانشگاه امام صادق (عليهالسلام)، از 1382 تا 1384.

2. معاون آموزشي دانشكده‌ي معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (عليهالسلام)، 1384 تا 1392.

3. عضو کميته‌ي علوم انساني بنياد ملي نخبگان از سال 1391 تاکنون.

3. رئيس دانشكده‌ي معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (عليهالسلام)، از 1392 تاكنون.

 

د) سوابق پژوهشي

اول) كتب

1. از اخلاق حسنه تا امنيت اخلاقي، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، 1390.

2. مساله‌ي حجاب در غرب (بررسي حقوقي- جامعه‌شناختي)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، 1391.

3. مساله‌ي حجاب در جمهوري اسلامي ايران (بررسي حقوقي- جامعه‌شناختي)، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، 1391.

4. عوامل مانع مسئوليت کيفري، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، 1391.

5. حقوق جوانان در جمهوري اسلامي ايران، انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) (در نوبت چاپ).

6. ترجمه‌ي کتاب "Law and Society" انتشارات دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام). (در نوبت چاپ).

دوم) مقالات

1. تأثير سياست جنايي سركوبگرانه بر نرخ ارتكاب جرائم با نگاهی به سياست جنايی اسلام، مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 30.

2. سياست جنايي اسلام از منظر انديشمندان غربي و نقد و تحليل آن، مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 3.

3. نقد و بررسي ايرادات مطروحه در مورد قتل در فراش با نگاهي به لايحه‌ي مجازات اسلامي، مجله‌‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره‌ي 1 سال چهل و پنجم.

4. مفهوم، ماهيت و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مجله‌ي بررسيهاي حقوق عمومي، شماره‌ي 3.

5. افساد في‌الارض و جرايم عليه اخلاق، مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 32.

6. حجاب در کشاکش حريم خصوصي و حقوق عمومي، مجله‌ي دولت اسلامي، شماره‌ي 4.

7. حكومت اسلامي و چرايي برخورد با بدحجابي، در نوبت چاپ مجله‌ي بررسيهاي حقوق عمومي.

8. حقوق و اخلاق؛ از تلاقي تا تفاهم، مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 34.

9. نظارت در فقه شيعه و ظهور آن در نظام حقوقي ايران، مجله‌ي پژوهش‌هاي فقهي- حقوقي، شماره‌ي 1.

10. اضطرار، اجبار و اكراه؛ از ترادف تا تفاوت، مجله‌ي‌ پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 35.

11. رابطه‌ي‌ ‌تحريم و تجريم در پرتو قاعده‌ "التعزير لكل عمل محرم"، در نوبت چاپ مجله‌ي‌ حقوق اسلامي.

12. سازمان‌يافتگي جرايم در آيينه‌ي فقه، در نوبت چاپ مجله‌‌ي فقه و مباني حقوق اسلامي.

13. مانع يا رافع بودن عواملي چون صغر نسبت به مسئوليت كيفري، مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق)، شماره‌ي 37.

14. اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و عوامل نقض يا تحديد آن، مجله‌ي‌ دانش انتظامي، شماره‌ي 60.

15. مصاديق جرايم با انگيزه‌های مذهبی، در نوبت چاپ شماره‌ي 39 مجله‌‌ي پژوهشنامه‌ي حقوق اسلامي(معارف اسلامي و حقوق).

16. مبارزه با پولشويي در قوانين ايران و اسناد بين‌المللي، مجله‌ي‌ مطالعات اقتصاد اسلامي، شماره‌ي 7.

17. سازوكارهاي اجراي قاعده‌ي‌ "التعزير لكل عمل محرم"، مجله‌ي‌ فقه و حقوق اسلامي، شماره‌ي 4.

18. تحليل فقهي معافيت قتل در فراش، مجله‌ي‌ فقه اهلبيت "عليهم‌السلام" شماره‌ي 71-70.

19. نقش رهبري در نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني، مجله‌ي پژوهش‌هاي فقهي- حقوقي، شماره‌ي 2.

20. اهداف اجراي حدود و تعزيرات در کلام فقها و شيوه‌ي حل تلاقي آن، در نوبت چاپ مجله‌ي‌ فقه اهلبيت "عليهم‌السلام".

21. مطالعه‌ي تطبيقي اوصاف، اختيارات و وظایف رهبری در نهج‌البلاغه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نوبت چاپ مجله‌ي رهيافت انقلاب اسلامي.

22. بررسي حقوق و تکاليف مختص جوانان در منابع ديني و قوانين موضوعه، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعه‌ اسلامي، 1389.

23. زن مسلمان، توسعه‌‌ي پايدار و خانواده‌ي‌ متعالي، مجموعه مقالات برنامه‌ي پنجم توسعه، 1389.

 

سوم) طرح‌هاي تحقيقاتي

1. تدوين پيش‌نويس لايحه‌ي مجازات اسلامي، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1385.

2. انجام پروژه‌ي بررسي دلايل اطاله‌‌ي دادرسي در نظام قضايي ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1386.

3. تدوين گزارش حمايت كيفري از اخلاق در حقوق ايران، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1387.

4. انجام پروژه‌ي پديده‌ي حجاب در غرب، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.

5. نگارش مدخل امنيت اخلاقي جهت دايره‌المعارف حقوق عمومي، دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام)، 1391.

 

ه) راهنمايي و مشاوره‌ي پايان‌نامه‌ها

1. فرقه‌گرايي، انحرافات اجتماعي و فرايند جرم‌انگاري آن، سيدعباس واعظي، استاد راهنما، 1391.

2. تحليل جرم‌شناختي جرايم با انگيزه‌ي مذهبي، جمال‌الدين حسين‌زاده، استاد مشاور، 1391.

3. تحليل مباني نقلي كتاب عدل الهي شهيد مطهري(ره)، فرانک نعيم، استاد مشاور، 1391.

4. ادله‌ي اثبات جرايم جنسي در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه، سيد علي روحاني، استاد راهنما، 1392.

5. ختنه‌ی زنان در ايران و ضرورت حمايت‌های کيفری در قبال آن، ندا مقدمي، استاد راهنما، 1392.

6. سن مسئوليت کيفری در حقوق ايران و انگلستان، سودابه عنايت‌پور، استاد راهنما، 1392.

7. سيماي جنايي شهرستان کرمان در حوزه‌ي جرايم ايراد ضرب و جرح عمدي، محبوبه ملک‌جمشيدي، استاد راهنما، 1392.

8. جرم‌انگاري رفتارهاي نابهنجار اقتصادي پس از انقلاب، طيبه اميني، استاد راهنما، 1392.

9. تحليل جرمشناختي سرقت خودرو در شهرستان بروجرد در بازه‌ي زماني 1390، فرانک نقلي، استاد راهنما، 1392.

10. سياست جنايي قضايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مخل نظام اقتصادي با مطالعه‌ي موردي پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي، سيدحسن مظلومي، استاد راهنما. (در حال نگارش).

11. سياست تقنيني ايران در قبال مجازات‌هاي حدي با تاكيد بر لايحه‌ي مجازات اسلامي، بهادران،استاد راهنما. (در حال نگارش).

12. اضطرار در قتل عمد در حقوق جزاي ايران و آمريكا، محرم‌زاده، استاد راهنما. (در حال نگارش).

13. رابطه‌‌ي محاربه و افساد في‌الارض در فقه وحقوق موضوعه با تاكيد بر لايحه‌ي قانون مجازات اسلامي، عطيه صابري، استاد راهنما. (در حال نگارش).

14. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران و آمريكا با تاكيد بر لايحه‌ي مجازات اسلامي، استاد راهنما. (در حال نگارش).

15. مباني مجازات‌هاي بازدارنده و تعزيرات و ملاك تفاوت آنها با تاكيد بر قانون جديد مجازات اسلامي، محمدحسين کلهر، استاد مشاور، (در حال نگارش).

 

و) ساير فعاليت‌ها

1. تاسيس و راه‌اندازي طرح مطالعاتي بينش مطهر(سير مطالعاتي آثار شهيد مطهري(ره)) در 150 مرکز در دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، حوزه‌هاي علميه و مراکز فرهنگي استان تهران و تسري آن به ساير استان‌ها، 1385.

2. داور مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدن اسلامي، 1387.

3. مسئوليت علمي راه‌اندازي طرح مطالعاتي تمهيد با محوريت آثار شهيد مطهري(ره) در سازمان بسيج دانشجويي، 1388.

4. تاسيس و راه‌‌اندازي طرح تابستاني طليعه‌ي‌ حکمت (آموزش آثار شهيد مطهري(ره)) جهت دانشجويان بسيجي سراسر کشور از سال 1389.

5. داور مقالات همايش بين‌المللي حقوق جوانان در جامعه‌ي اسلامي، 1389.

6. عضو شوراي ‌علمي همايش ملي پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)، 1391.

7. عضو کميته‌ي ‌علمي کنفرانس ملي سياست کيفري ايران در قبال بزهکاري و بزه‌ديدگي کودکان و نوجوانان، 1392.

8. بيش از 100 مورد سخنراني، مناظره، کرسي آزادانديشي، برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و پرسش و پاسخ در موضوعاتي همچون نظام قضايي، نظام‌سازي حقوقي، حقوق بشر، حقوق زن، خانواده، حجاب، روابط پسر و دختر، همسرگزيني و ... در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالي و دوره‌هاي مختلف علمي و آموزشي.

 

 

 

 

 

"و ما توفيقي الا بالله عليه توکلت و اليه انيب"                

© تمام حقوق براي بيان مرصوص محفوظ است. ذکر مطلب در رسانه هاي چاپي و الکترونيکي فقط با کسب اجازه قبلي مجاز است.

طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی توسط دیتالایف انجین